China’s Power Players
SHARE
Link copied

Friends in high places

By SCMP Graphics and SCMP China desk

Based on their work history, see which full members of the 19th Central Committee have connections with the most powerful people in China. Click on the names to see current titles.

PSC members

Politburo member

19th Central Committee Member

Click on the image to see connections

Click on the names to see profiles

Each ring indicates the position of the politburo member along his or her career

Chen

Hao

Liu Qi

Shen Deyong

Bayanqolu

Connection to a different Politburo member career stage

Chen Jining

Chen Yixin

Chen Xu

Han

Changfu

Wang

Zhimin

He Lifeng

Wang

Xiaohong

Du Jiahao

Chen Xi

Hu Heping

Song Tao

Liu

Xiaokai

Tang Dengjie

Ge Huijun

Liu Guozhi

Xi

Jinping

Zhang

Guoqing

Cai Qi

Tang Yijun

Han Zheng

Wang Qishan

Li Zhanshu

Ding

Xuexiang

Zhong Shan

Wang

Menghui

Liu Cigui

Hu Chunhua

Wang

Weizhong

Zhou Bo

Wang

Junzheng

Li Qiang

Zhao Yide

Huang

Kunming

You Quan

Lu Zhangong

Chen

Miner

Yang Xiaodu

Xu Lin

Ying Yong

Shen

Xiaoming

Li

Keqiang

Bayanqolu

Han

Changfu

Zhang

Jinan

Chen

Quanguo

Bai ChunLi

Bi Jingquan

Chen

Baosheng

Ji Bingxuan

Yi Gang

Hao Ping

Chen Haibo

Li Qun

Shi Taifeng

Zhao Leji

Sun Chunlan

Bu Xiaolin

Leng Rong

Chen

Miner

Peng

Qinghua

Li Yufu

Zhang

Qingli

Liu Xiaokai

Sun Jinlong

Zhou Qiang

Wang Lixia

Du Jiahao

Li Jia

Ji Bingxuan

Li

Zhanshu

Nie Chenxi

Liu Guozhong

Tie Ning

Jia Yumei

Liu Jinguo

Hu Chunhua

Shen

Yiqin

Zhao Kezhi

You

Quan

Wang

Zhaoli

Wu Qiang

Wang

Xiaodong

Hu Zejun

Li Hongzhong

Bi Jingquan

Liu Qibao

Wu

Cunrong

Xu Hairong

Wang

Yang

Luo Huining

Xu Qin

Bater

Song

Guoquan

Mu

Hong

Yan Zhichan

Wang

Huning

Han Zheng

Wu

Zhenglong

Nie Chenxi

Ning Jizhe

Ouyang

Xiaoping

Wang Xiaohui

Huang

Minqiang

Wang

Wentao

Lin Shaochun

Tuo Zhen

Jing Junhai

Luo Huining

Cheng

Lihua

Zhao

Leji

Zhang Yijiong

Ma Shunqing

Xu Lin

Qu

Qingshan

Chen Hao

Wang Jianjun

Shen

Xiaoming

Qiu Xueqiang

Ding Xuexiang

Wang Lixia

Han

Zheng

Song

Xiuyan

Li Qiang

Ying Yong

Li Jinbin

Li Xi

Li Xi

Zhou Bo

Zhu Shengling

Shi Xiaolin

Yin Hong

Yang

Xiaodu

Yang

Zhenwu

Each ring indicates the position of the standing politburo member along his career

Chen Hao

Liu Qi

Person connected to different party member career stage

Bayanqolu

Shen Deyong

Chen

Jining

Chen Yixin

Chen Xu

Han

Changfu

He Lifeng

Wang

Zhimin

Wang

Xiaohong

Du Jiahao

Hu Heping

Chen Xi

Song Tao

Ge Huijun

Liu Guozhi

Liu

Xiaokai

Tang Dengjie

Xi

Jinping

Cai Qi

Zhang

Guoqing

Tang Yijun

Han Zheng

Wang

Menghui

Ding

Xuexiang

Zhong Shan

Wang

Weizhong

Liu Cigui

Wang Qishan

Li Zhanshu

Zhou Bo

Wang

Junzheng

Li Qiang

Zhao Yide

Huang

Kunming

You Quan

Lu Zhangong

Ying Yong

Chen

Miner

Xu Lin

Yang Xiaodu

Shen

Xiaoming

Bayanqolu

Han Changfu

Bai ChunLi

Zhang

Jinan

Chen Quanguo

Bi Jingquan

Chen Baosheng

Li

Keqiang

Ji Bingxuan

Yi Gang

Hao Ping

Chen Haibo

Shi Taifeng

Hu Chunhua

Li Qun

Zhao Leji

Sun Chunlan

Bu Xiaolin

Leng Rong

Peng

Qinghua

Li Yufu

Zhang Qingli

Sun Jinlong

Zhou Qiang

Li Jia

Liu Xiaokai

Chen Miner

Wang Lixia

Du Jiahao

Ji Bingxuan

Li

Zhanshu

Nie Chenxi

Liu Guozhong

Tie Ning

Jia Yumei

Liu Jinguo

Shen Yiqin

Zhao Kezhi

Wang

Zhaoli

Wu Qiang

Wang

Xiaodong

Hu Chunhua

You

Quan

Hu Zejun

Bi Jingquan

Liu Qibao

Wu

Cunrong

Xu Hairong

Wang

Yang

Luo Huining

Xu Qin

Song

Guoquan

Li Hongzhong

Mu Hong

Yan Zhichan

Wu

Zhenglong

Ning Jizhe

Lin Shaochun

Tuo Zhen

Bater

Wang

Huning

Han Zheng

Nie Chenxi

Ouyang

Xiaoping

Wang Xiaohui

Huang

Minqiang

Wang

Wentao

Jing Junhai

Luo Huining

Zhao

Leji

Cheng Lihua

Zhang Yijiong

Ma Shunqing

Qu

Qingshan

Wang Jianjun

Qiu Xueqiang

Song

Xiuyan

Wang Lixia

Li Jinbin

Li Xi

Xu Lin

Chen Hao

Shen

Xiaoming

Ding Xuexiang

Han

Zheng

Ying Yong

Li Qiang

Zhou Bo

Li Xi

Zhu Shengling

Shi Xiaolin

Yin Hong

Yang

Xiaodu

Yang

Zhenwu

Xi

Jinping

Chen Xi

1975-1979

Undergraduate

Student

(Chemical

Engineering)

Liu Guozhi

Liu Xiaokai

Wang Menghui

Wang Weizhong

Li Zhanshu

1969-1985

Shaanxi

and Hebei

Educated Youth,

village-country

party secretary

1983-1985

Deputy

Party Secretary

Wang Qishan

He Lifeng

1985 - 1988

Xiamen

Vice Mayor

Cai Qi

1993-2002

Deputy Party

Secretary of

Fujian Provincial

CCP Committee

2000 - 2002

Fujian Governor

He Lifeng

Liu Cigui

Lu Zhangong

Song Tao

Wang Xiaohong

Wang Zhimin

You Quan

Chen Jining

1998-2002

Doctoral student

Chen Xi

Chen Xu

Han Changfu

Hu Heping

Wang Junzheng

Wang Weizhong

Zhang Guoqing

Bayanqolu

2002-2007

Party Secretary

of Zhejiang

Chen Miner

Chen Yixin

Ge Huijun

Huang Kunming

Li Qiang

Liu Qi

Tang Yijun

Ying Yong

Zhao Yide

Zhong Shan

Chen Hao

2007-2007

Party Secretary

of Shanghai

Municipal

Party Committee

Ding Xuexiang

Du Jiahao

Han Zheng

Shen Deyong

Shen Xiaoming

Tang Dengjie

Xu Lin

Yang Xiaodu

Ying Yong

Zhou Bo

Li

Keqiang

Bai ChunLi

1978-1983

Undergraduate

Law Student

Bi Jingquan

Bu Xiaolin

Chen Baosheng

Hao Ping

Hu Chunhua

Leng Rong

Li Yufu

Peng Qinghua

Shi Taifeng

Yi Gang

Zhao Leji

Bayanqolu

1982-1998

CYLC and

All-China

Youth Federation

Han Changfu

Hu Chunhua

Ji Bingxuan

Li Qun

Sun Jinlong

Zhang Qingli

Zhou Qiang

Chen Quanguo

1998 - 2004

Henan

Zhang Jinan

Chen Haibo

2004 - 2007

Liaoning

Li Jia

Sun Chunlan

Li

Zhanshu

Liu Jinguo

1983 - 1998

Hebei Province

Nie Chenxi

Tie Ning

Wang Lixia

1988 - 2003

Shaanxi Province

Du Jiahao

2003 - 2010

Heilongjiang

Ji Bingxuan

Jia Yumei

Liu Guozhong

Wang Zhaoli

Chen Miner

2010 - 2012

Guizhou

Liu Xiaokai

Shen Yiqin

Wang Xiaodong

Wu Qiang

Zhao Kezhi

Wang

Yang

Liu Qibao

1989-1999

Anhui

Luo Huining

Song Guoquan

Wu Cunrong

Bi Jingquan

1999-2003

Deputy Director,

National

Development

Planning

Commission

Mu Hong

Ning Jizhe

Wu Zhenglong

Xu Qin

You Quan

2003-2005

Deputy

Secretary-General

of the State

Council

Wu Zhenglong

2005-2007

Chongqing

Xu Hairong

Hu Chunhua

2007-2012

Guangdong

Provincial Party

Committee

Hu Zejun

Li Hongzhong

Lin Shaochun

Tuo Zhen

Yan Zhichan

Wang

Huning

Bater

1978-1995

Fudan University

Han Zheng

Huang Minqiang

Nie Chenxi

Ouyang Xiaoping

Wang Wentao

Wang Xiaohui

1995-2017

CCP Policy

Research Office

Zhao

Leji

Cheng Lihua

1980-2007

Qinghai Province

Luo Huining

Ma Shunqing

Qiu Xueqiang

Qu Qingshan

Song Xiuyan

Wang Jianjun

Zhang Yijiong

Jing Junhai

2007-2012

Shaanxi Province

Li Jinbi

Li Xi

Wang Lixia

Han

Zheng

Chen Hao

1990-2017

Shanghai

Ding Xuexiang

Li Qiang

Li Xi

Shen Xiaoming

Shi Xiaolin

Xu Lin

Yang Xiaodu

Yang Zhenwu

Yin Hong

Ying Yong

Zhou Bo

Zhu Shengling

Xi Jinping's family

*Reached retirement age or moved to ceremonial post

List of abbreviations

CCDI: Central Commission for Discipline Inspection

CCP: Chinese Communist Party

CMC: Central Military Commission

CPPCC: Chinese People's Political Consultative Conference

CYL: Communist Youth League

NDRC: National Development and Reform Commission

NPC: National People's Congress

PLA: People's Liberation Army

PRC: People's Republic of China

PSC: Politburo Standing Committee

Associate Creative Director Marcelo Duhalde
Graphics by Marcelo Duhalde
Web development by Han Huang
Additional works by Dennis Wong
Reporting by William Zheng
Edited by Daniel Kwan and Jun Mai

Hi, Internet Explorer user!

This site has some features that may not be compatlibe with your browser. Should you wish to view content, switch browsers to either Google Chrome or Mozilla Firefox to get an awesome experience