Mainland tycoons and the law

In the spotlight

Xiao Jianhua

Wanted

Guo Wengui

Sentenced

Lai Changxing

Sentenced

Xu Xiang

Dead

Xu Ming

Source(s): SCMP and *